دوره مربیگری بین المللی هندبال در کشور کنیا با حضور علیرضا حبیبی عضو کمیته مربیان و مدرسین فدراسیون جهانی هندبال و قاره آسیا آغازگردید

دوره مربیگری بین المللی هندبال در کشور کنیا با حضور علیرضا حبیبی عضو کمیته مربیان و مدرسین فدراسیون جهانی هندبال و قاره آسیا آغازگردید

فدراسیون جهانی هندبال با همکاری فدراسیون هندبال کنیا در جهت اجرای طرح 4 ساله توسعه هندبال برای کشورهای نوظهور اقدام به برگزاری یکدوره مربیگری بین المللی هندبال در این کشور نموده است و از این جهت علیرضا حبیبی مدرس بین المللی هندبال و عضو کمیته مربیان و مدرسان فدراسیون جهانی هندبال و آسیا را که سابقه تدریس در قاره افریقا را داشته بعنوان مدرس ایندوره انتخاب نمودند . کلاس مذکوراز 30 تبرماه بمدت 8 روز  به میزبانی دانشگاه علم و صنعت ماسینده مولیرو  شهر کاکامگا با حضور 45 شرکت کننده  از سراسر این کشور اغازگردید . و کلیه مربیان تیمهای پایه و تیمهای ملی و باشگاهی و دانشگاهی و دانش آموزی این کشور در ایندوره حضور دارند و در پایان موفق به دریافت گواهینامه مربیگری بین المللی از سوی فدراسیون جهانی هندبال خواهند شد .