انتصاب محمدرضا رجبی کاپیتان اسبق تیم ملی بعنوان دبیرکمیته آموزش فدراسیون هندبال

انتصاب محمدرضا رجبی کاپیتان اسبق تیم ملی بعنوان دبیرکمیته آموزش فدراسیون هندبال

سیدابوالحسن مهدوی رئیس فدراسیون در حکمی محمدرضا رجبی را بعنوان دبیرکمیته آموزش فدراسیون هندبال منصوب کرد .
دراحکم رئیس فدراسیون هندبال به رجبی آمده است با توجه به پیشنهاد ریاست کمیته آموزش و با عنایت به لیاقت و کاردانی و تخصص جنابعالی بموجب این ابلاغ بعنوان دبیرکمیته آموزش منصوب میگردید .
امید است در سایه ایزد متعال و در چارچوب شرح وظائف محوله و اقدام تحت سلسله مراتب سازمانی در انجام وظائف محوله موفق و مؤید باشید .