حبیبی مدرس دوره مربیگری بین المللی المپیک سولیداریتی در پاکستان

حبیبی مدرس دوره مربیگری بین المللی المپیک سولیداریتی در پاکستان

دوره مربیگیری بین المللی المپیک سولیداریتی به مدرسی علیرضا حبیبی مدرس فدراسیون جهانی در فیسل آباد پاکستان برگزار شد